Thursday, September 15, 2011

Hukum Penyusuan (JAKIM, EoF)

Kredit kepada Ustazah Taqwa Zabidi dari Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), Eats on Feets – Malaysia di Facebook, http://www.eatsonfeets.org/

———————————————————————————————————————–

Merujuk kepada persoalan yang dikemukakan oleh Puan Ayuni berkaitan hukum penyusuan dan bank susu, berikut disertakan maklumat-maklumat umum yang dikehendaki. Walau bagaimanapun, memandangkan isu ini sedang dalam kajian hukum, terdapat beberapa persoalan yang tidak dibincangkan dengan teliti terutamanya soalan-soalan berkaitan pengurusan bank susu. Semoga penjelasan di bawah dapat membantu puan dalam isu ini.

PENYUSUAN HAK BAYI

1. Para fuqaha menjelaskan penyusuan merupakan hak seorang bayi dengan pendapat mereka seperti berikut:
Maksudnya:
Penyusuan merupakan hak seorang bayi sepertimana nafkah menjadi sebahagian hak seseorang dewasa iaitu ibunya.

2. Perkara ini disandarkan kepada firman Allah SWT yang berbunyi:
Maksudnya:
“…dan kewajiban bapa pula ialah memberi makan dan pakaian kepada ibu itu menurut cara yang sepatutnya…”
Surah al-Baqarah 2: 233

3. Seseorang bayi memerlukan makanan yang diperolehi daripada penyusuan. Maka menjadi kewajipan ke atas bapanya untuk memberikan nafkah makanan dan pakaian kepada si ibu. Ini kerana melaluinya, bayi akan mendapat sumber makanan secukupnya.

4. Dalam perbahasan syariah, penyusuan disebutkan sebagai salah satu isu penting yang melibatkan isu-isu syariah. Penyusuan ini turut dikenali sebagai al-rada’ah


AL-RADA’AH

5. Al-rada’ah merujuk kepada keadaan di mana sampainya susu seseorang wanita ke dalam rongga tekak seseorang bayi sama ada dengan menyusu terus daripada payudara seseorang wanita atau melalui apa-apa kaedah yang boleh menggantikannya dengan syarat-syarat tertentu ( Abdul Karim Zaidan, Al-MufaÎÎal fi ahkÉm al-mar’ah wa bait al-muslim fi syarÊah al-islamiyyah, cet. 3, jil. 9, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2000), m/s: 462.)
6. Definsi ini menjelaskan bahawa terdapat tiga perkara penting dalam konteks penyusuan iaitu:
a. Bayi;
b. Ibu yang menyusu; dan
c. Kaedah penyusuan.

7. Sepertimana yang disebutkan dalam subtopik pertama, seseorang bayi berhak mendapatkan susu. Tempoh sempurna seseorang bayi itu mendapatkan susu secukupnya ialah 2 tahun genap. Perkara ini disandarkan kepada firman Allah SWT:
Maksudnya: “Dan ibu-ibu hendaklah menyusukan anak mereka selama dua tahun genap,..” Surah al-Baqarah 2: 233
8. Manakala, seseorang wanita yang menyusukan bayi tersebut boleh terdiri daripada ibu kandungnya dalam ikatan perkahwinannya atau yang telah diceraikan atau wanita yang bukan ibu kandungnya.

9. Kaedah penyusuan pula merujuk kepada penyusuan terus daripada payudara wanita yang menyusukan atau apa-apa kaedah lain seperti susu yang diperah dan disimpan di dalam botol dan disusukan bayi tersebut melalui botol itu. Jika dilihat pada realiti hari ini expressed breast milk (EBM), menepati kaedah penyusuan yang disebutkan oleh para fuqaha.

10. Secara umumnya, telah jelas disebutkan, seseorang bayi perlu disusukan dan boleh disusukan oleh wanita yang bukan ibu kandungnya dalam keadaan yang memerlukan melalui kaedah penyusuan yang betul. Justeru, terdapat beberapa implikasi syariah dalam membincangkan isu ini.HUKUM PERTALIAN DISEBABKAN PENYUSUAN


11. Isu-isu syariah utama yang sering dikaitkan dengan hukum penyusuan adalah seperti berikut:
a. Tanggungjawab memberi nafkah oleh seseorang bapa;
b. Tanggungjawab seseorang ibu menyusukan bayi;
c. Hubungan pertalian yang diharamkan berkahwin;
d. Penubuhan bank susu.

12. Walau bagaimanapun, skop perbincangan difokuskan kepada hubungan pertalian kekeluargaan kesan daripada hukum penyusuan. Hukum pertalian ini menatijahkan bayi tersebut tidak boleh berkahwin dengan ibu yang menyusuinya serta ahli keluarga tertentu daripada ibu tersebut. Pihak-pihak yang diharamkan berkahwin dengannya akan diterangkan pada perkara 18.


13. Untuk mencapai tahap pertalian kekeluargaan antara bayi dan wanita yang menyusukannya, terdapat beberapa syarat berdasarkan kepada tiga aspek berikut perlu dipenuhi:
a. Bayi;
b. Wanita yang menyusukan; dan
c. Kaedah penyusuan.

14. Syarat yang berkaitan dengan bayi adalah seperti berikut:
a. Umur bayi tidak melebihi dua tahun;
b. Tidak disyaratkan bayi tersebut beragama Islam memandangkan tiada nas yang melarang seseorang wanita Islam menyusukan bayi bukan Islam. Namun begitu, perlu ditekankan penyusuan tidak mengubah agama
seseorang. Syeikh Attiyyah Saqar menjelaskan bayi akan kekal dalam agamanya dan begitulah sebaliknya. ( Sheikh Attiyah Saqar, A Non Muslim Breastfeeding a Muslim Child, 20 Jun 2006. Diperolehi daripada
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?cid=1119503549018&pagename=IslamOnline-English-
Ask_Scholar/FatwaE/FatwaEAskTheScholar. Dilayari pada 24 Januari 2011)

c. Tidak disyaratkan juga identiti ibu bapa bayi tersebut diketahui. Bagi bayi yang diketahui identiti ibu bapa mereka lebih mudah diuruskan. Ayat 233 daripada surah al-Baqarah telah menyebutkan, jika ibu kandung tidak mampu menyusukan bayinya, dia boleh mengupah orang lain untuk menyusukannya. Daripada umumnya lafaz yang digunakan dalam al-Quran, ia menunjukkan tiada halangan untuk menyusukan bayi yang diketahui identiti ibu bapa mereka walaupun mereka adalah anak-anak yang terbiar.

15. Syarat yang berkaitan dengan ibu yang menyusukan adalah seperti berikut:
a. Seorang wanita anak adam. Tidak terkesan hukum pertalian kekeluargaan sekiranya bukan dari kalangan anak adam, seseorang lelaki atau seseorang yang bukan wanita asli.
b. Wanita yang menyusukan itu masih hidup sewaktu bayi disusukan.
c. Wanita itu mempunyai susu sama ada hamil atau tidak, berkahwin atau tidak, atau telah menopaus atau belum.
d. Tidak disyaratkan agama tertentu bagi wanita yang menyusukan seseorang bayi. Memandangkan tiada dalil yang melarangnya, dibolehkan bagi wanita bukan Islam untuk menyusukan bayi beragama Islam. Ia merupakansebahagian daripada sifat ihsan. Perkara ini disebutkan oleh Syaikh M.S. Al-Munajjid ketika beliau menjawab soal jawab kemusykilan agama berkaitan isu ini. (Muhammad Saleh al-Munajjid, Can A Muslim Women Breastfeed A Christian Child?, 22 Mac 2004. Diperolehi daripada http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?cid=1119503548106&pagename=IslamOnline-English-
Ask_Scholar%2FFatwaE%2FFatwaEAskTheScholar. Dilayari pada 25 Januari 2011.)

e. Walau bagaimanapun, makruh memberikan seseorang wanita bukan Islam menyusukan bayi beragama Islam. ( ‘UÎÉm al-‘Abd Zuhd dan Jamal al-Hubi, Kertas kerja Athar al-raÌÉ‘ah ‘ala ‘alaqÉt al-usariyyah, dibentangkan dalam Muktamar al-Syariah; al-tasyri‘ al-islamiy wa mutaÏalibÉt al-waqi‘ pada 13 -14 Mac 2006). Ini kerana susu itu tidak selamat daripada makanan atau minuman haram yang sebati dalam makanan dan minuman wanita tersebut. Justeru, ditakuti bayi akan mewarisi sifat buruk kesan daripada pemakanan tersebut. Perkara ini dikiaskan kepada hukum makruh mengupah wanita yang tamak untuk menyusukan seseorang bayi yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam kitab sunannya.

16. Syarat yang berkaitan dengan susu adalah seperti berikut:

a. Susu kekal dalam sifatnya yang asal sama ada mengalir atau sebagainya kerana dengannya akan memastikan tumbesaran tubuh dan penguatan tulang.
b. Sampai susu ke sistem penghadamannya melalui tekak atau saluran hidung.
c. Penyusuan mencecah lima kali kekenyangan bayi. Setiap kali kekenyangan dikenal pasti melalui perbuatan bayi itu sendiri yang meninggalkan susuan secara sukarela dan mengambil tempoh yang lama sebelum menyusu untuk kali yang seterusnya. Sekiranya bayi berhenti menyusu disebabkan oleh gangguan di sekelilingnya, ia tidak dikira sebagai susuan yang mengenyangkan. Susuan yang mengenyangkan tetap dikira sekiranya bayi meninggalkan susuan untuk sementara waktu seperti ingin mengambil nafas, bertukar posisi daripada payudara kanan ke kiri, bersin dan sebagainya.

17. Apabila semua syarat ini dipenuhi, maka terhasillah hubungan pertalian antara bayi dan wanita yang menyusukannya. Perkara ini disandarkan kepada kaedah fiqh:
Maksudnya: Diharamkan (perkhawinan) disebabkan oleh penyusuan (sepertimana) apa yang diharamkan disebabkan oleh keturunan.

18. Terdapat banyak hadis yang menunjukkan susur galur keluarga yang diharamkan berkahwin disebabkan oleh penyusuan. Berikut merupakan kesimpulan pihak yang diharamkan berkahwin dengannya disebabkan oleh penyusuan (Abdul Karim Zaidan, jil. 6, m/s: 237-238) :
a. Wanita yang menyusukannya;
b. Anak-anak wanita yang menyusukannya sama ada anak-anak kandungnya atau anak-anak suaminya yang terdahulu;
c. Cucu-cucu wanita yang menyusukannya sama ada daripada anak-anak lelaki atau anak-anak perempuannya;
d. Bayi-bayi sesusuan. Sekiranya ibu menyusukan lebih daripada seorang bayi, bayi-bayi tersebut menjadi saudara susuan antara mereka dan maka mereka tidak boleh berkahwin.
e. Ibu kepada wanita yang menyusukan;
f. Nenek kepada wanita yang menyusukan dan ke atas;
g. Adik-beradik wanita yang menyusukannya. Anak-anak kepada adik-beradik wanita tersebut tidak diharamkan berkahwin dengannya; dan
h. Wanita yang menyusukan diharamkan berkahwin dengan anak kepada bayi yang disusukan dan ke bawah.HUKUM MENUBUHKAN/MENGURUSKAN BANK SUSU

19. Sehingga kini, Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia belum membuat sebarang keputusan berhubung hukum menubuhkan bank susu.

20. Oleh yang demikian, sebarang penjelasan berhubung penubuhan ini tidak dapat dibincangkan secara teliti. Walau bagaimanapun, sebarang usaha yang tidak bertentangan dengan syariah oleh mana-mana pihak demi menjaga prinsip-prinsip syariah sudah tentu mendatangkan kebaikan dalam Islam.

Thursday, September 1, 2011

Menyusu, Sama Sama (Unplugged Version)

You and me, me and you,

It's a huge responsibility,

Look at them, look at you,

You can feel the love when they look at you.

Me and you, you and me,

There's a world of possibilities,

Raising them, protecting them too.Mari kita sama sama, sama sama,

Menyusu baby .. baby

Ibu anak sama sama, mana mana,

lebih erat hubungannya ohhh...Mari kita sama sama, sama sama

Menjamin baby baby, baby baby baby...

Riang ria, sihat sihat, cerdik cerdik,

Semoga hidup sempurna.It can be tough sometimes, it ain't easy,

They'd cry sometimes, you'd go crazy,

But at the end of the day, hard as it may,

You'd melt when they stare into your eyes....You and me, me and you

It's a huge responsibility

Raising them, protecting them too.Komposer / Lyric: Brian Lee Toh Chu

Category:

Howto & Style

Tags:

Sarakids

License:

Standard YouTube License
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...